Reference - vybrané referenční projekty a související práce

I. Činnost v podniku Plynotherm-servis, s.r.o. (1992-1999) a aktivní účast na řízení, organizaci, revizích a projektování některých vybraných zakázek:

GYMNÁZIUM VELKÉ MEZIŘÍČÍ - Rekonstrukce ÚT, nová plynová kotelna, nový způsob ohřevu TUV, vodovod pro laboratoř, odkanalizování kotelny, plynovod pro novou kotelnu.

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST - Žďár nad Sázavou - Nový systém vytápění souboru budov - decentralizované topení plynovými kondenzačními kotli Nefit, odkanalizování odvodu kondenzátů, zajištění přívodu pitné vody pro ohřev TUV, nový plynovod v areálu podniku, nová plynová přípojka, měření a regulace plynu, regulace provozu kotlů.

SPT TELECOM TŘEBÍČ - Nová plynová centrální kotelna, vodovod a kanalizace části budovy, plynovod po objektu - rozvod pro novou kotelnu a ostatní spotřebiče v areálu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PROTIVANOVĚ - Kaskáda 8 ks kotlů kondenzačních společně s ohřevem TUV deskovým výměníkem Alfa Laval, kanalizace, vodovod pro kotelnu a plynovod včetně zabezpečovacího systému úniku plynu.

BYTOVÉ DRUŽSTVO BRNĚNEC - Nové rozvody vody a kanalizace pro kotelnu, přívod plynu - jeho regulace instalace plynové kotelny.

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY - Nová plynová kotelna pro polyfunkční dům v Opavě včetně plynovodu, odkanalizování a přívodu TUV a pitné vody do kotelny.

STUDIE ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ KOMPLEXU BUDOV ZVLÁŠTNÍ INTERNÁTNÍ ŠKOLY V BOSKOVICÍCH - Návrh decentralizace ÚT z ekonomických důvodů - oddělení topného systému pro internát a školu.

II. Činnost vlastního podniku (1999 - doposud) na projektové dokumentaci a revizích plynového zařízení některých vybraných zakázek:

ZÁMECKÝ SKLENÍK - Jedná se o kulturní zařízení města Boskovice. Budova z 18. století v areálu zámeckého parku. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Prodloužení plynovodu a plynová přípojka, vodovodní a kanalizační přípojky, vytápění a vzduchotechnika pro prostory v sálu, restauraci, sociálním zařízení, galerii, jevišti. Centrální plynová kotelna v 1.PP. Kanalizace a vodovod, napojení okrasného jezírka na vodovod a kanalizaci včetně projekčního zajištění vodotrysku.

NÁSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ - Jedná se o přístavbu 5.NP nad stávající 3 bytové domy města Boskovice. Projektována dokumentace plynovodu, vodovodu, kanalizace splaškové a dešťové (do jednotné kanalizační stoky) a ÚT, které se připojovalo na stávající topnou soustavu přes vyvažovací ventily STAM a STAF.

ZÁMECKÝ SKLENÍK - Jedná se o kulturní zařízení města Boskovice. Budova z 18. století v areálu zámeckého parku. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Prodloužení plynovodu a plynová přípojka, vodovodní a kanalizační přípojky, vytápění a vzduchotechnika pro prostory v sálu, restauraci, sociálním zařízení, galerii, jevišti. Centrální plynová kotelna v 1.PP. Kanalizace a vodovod, napojení okrasného jezírka na vodovod a kanalizaci včetně projekčního zajištění vodotrysku.

REKONSTRUKCE KLÁŠTERA NA PENZION - Rekonstrukce budovy z poloviny 18. století. Stávající technika v budově byla nevyhovující a byla nutná demontovat i z důvodu nového dispozičního řešení. Projektována dokumentace pro nové přípojky plynovodu, kanalizace a vodovodu. Vnitřní rozvody ZTI a ÚT v penzionu. Pro nové zařízení stavby nevyhovující kanalizační a vodovodní přípojka. Plynovodní přípojka zůstala zachována (r. 1998) s dostatečnou dimenzí. Vytápění budovy decentralizované, rozděleno na 4 nezávislé okruhy a kotel pro VZT. TUV ohřívána v plynových zásobnících. Decentralizace ÚT navržena z důvodu hospodaření s energií - postupné zaplňování hosty.

VÝSTAVBA NOVÉ VÝROBNÍ HALY BAUMULLER BRNO s.r.o. - Podnik se rozhodl rozšířit areál své výroby. Byla projektována nová výrobní hala. V areálu závodu jsou stávající vedení plynovodu, vodovodu a kanalizace. Dešťové vody jsou odvedeny pomocí zasakování do tří vsakovacích studní napojených na zasakovací plochu a odtud veden rigol do volného prostoru. Splaškové odpadní vody zaústěny do stávající kanalizace - tlakové (navržena soustava akumulačních a přečerpávacích jímek). Posouzení stávající ČOV. Vodovod napojen ze stávající vsazené odbočky na PE 90. Řešení průtoků pro venkovní požární hydrant. Plynovod v areálu DN 150 prodloužen a přiveden přes bezpečnostní havarijní ventil do haly k plynovým spotřebičům - sálavé vytápění, VZT jednotky lokální. ÚT pro kanceláře a sociální zařízení v hale - teplovodní - desková tělesa.

NÁVRH SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ PRO OHŘEV BAZENU A TUV - RD Ing. Kříže v Doubravici nad Svitavou. Venkovní bazén. Dále také návrh ČOV. Plynovod domovní pro vytápění. Dešťová a splašková kanalizace.

NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA S BIVALENTNÍM ZDROJEM ÚT - RD pana Fromela ve Skalici nad Svitavou. Ohřev TUV a bazénu. Dešťová a splašková kanalizace. Vytápění kombinované (podlahové a otopná tělesa).

VÝROVNÍ HALA IZOLAS BRNO V HORNÍCH HERŠPICÍCH - Zpracování rozsáhlé projektové dokumentace v oblasti plynovodů, vytápění, vzduchotechniky, kanalizací, nová čerpací stanice odpadních vod, plynová kotelna, technologie podniku s přípojkami vody a zemního plynu. Projekty byly zadány renomovaným architektonickým atelierem manž. Velehradských.

BYTOVÝ DŮM V PRAZE KOBYLISÍCH - Kompletní rekonstrukce vytápění, plynovodů, regulací, kanalizací uvedeného domu.

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO VÝSTAVBU 45 RD V LOKALIŤE TVAROŽNÁ U BRNA

PROJEKTY TECHNIKY RODINNÝCH DOMŮ, např. RD PANA TOULA V BOSKOVICÍCH - Jedná se o RD s bazénem v rozsahu tří nadzemních podlaží. V tomto objektu byly projektovány rozvody ÚT a ZTI a regulace systému vytápění. Topení rozděleno na více samostatných okruhů pro bazén a jednotlivá podlaží. Automatický ohřev bazénu. Podlahové vytápění kombinované s topením sálavým pomocí deskových otopných těles.

RD PANA DOSTÁLA V PROSTĚJOVĚ - Jedná se o RD o 2 podlažích se zimní zahradou. Kompletní projektová dokumentace ZTI a ÚT. Výjimku tvoří způsob odkanalizování dešťových vod zásakem (vsakovací studna).· RODINNÝ DŮM ING. SLÁDEČKA V OSTRAVĚ Dokumentace ZTI a ÚT, řešení je standardní pro běžný rodinný dům.

A MNOHO DALŠÍCH ...

REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ - V průběhu soustavné činnosti vlastní firmy provedeno mnoho výchozích a provozních revizí plynových zařízení v oblasti spotřebičů do 50 kW i nad 50 kW výkonu. Domovní a průmyslové plynovody, materiály ocel, PE, měď (dle rozsahu oprávnění). Plynové průmyslové pece a kotelny 2. a 3. kategorie, NTL a STL plynovody pro veřejnou potřebu z materiálu ocel a PE, regulační stanice plynu. Provedeno v celé oblasti Moravy a Slezska.

REVIZE TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ - V průběhu soustavné činnosti vlastní firmy provedeno mnoho revizí tlakových zařízení především v oblasti TN stabilních. Provedeno v celé oblasti Moravy.